350vip葡京 > 诗词歌赋 >
陈忠平古诗350vip葡京

一夜风兼雨,翠肥红也肥。可怜双蝴蝶,飞却不能飞。——清代·陈忠平《风雨》

风雨

清代:陈忠平

陈钟祥字息凡,号趣园,贵州贵筑人,道光十一年举人,历官沧州知府,赵州知府,著有《依隐斋诗抄》十二卷。

陈忠平

深岩抉得水云母,烈火夺胎存韵古。习习清风斗室生,人间至味甘中苦。——清代·陈忠平《于振洋兄嘱题紫砂》

陈忠平古诗350vip葡京。于振洋兄嘱题紫砂

谢岁芳醪众手擎,顾妻看子兴方生。神州此日初安定,疾世诸公勿乱鸣。板荡百年尤厌倦,清勤一代岂孤茕。星回北斗阳和发,共祝新年传美声。——近现代·陈振家《步原韵奉和李凌云、曾圣任二先生《除夕遣怀》八首 其一》

步原韵奉和李凌云、曾圣任二先生《除夕遣怀》八首 其一

狂飙过后事堪嗟,撞突掀扳乱似麻。沟壑忽排痾肚痢,峰峦如患癞头疤。败庐散草随洪浸,秃树残柯聒老鸦。唯喜一痕春尚在,斜枝卧水正开花。——近现代·陈振家《台风过后有赋》

台风过后有赋

近现代:陈振家

狂飙过后事堪嗟,撞突掀扳乱似麻。沟壑忽排痾肚痢,峰峦如患癞头疤。

败庐散草随洪浸,秃树残柯聒老鸦。唯喜一痕春尚在,斜枝卧水正开花。

1

下一篇:陈忠平古诗